बाक्लो पर्खाल एल्युमिनियम आयत ट्यूब

छोटो विवरण:

बाक्लो पर्खाल एल्युमिनियम आयत ट्यूबिंग, बाक्लो पर्खाल एल्युमिनियम आयत पाइप


उत्पादन विवरण

उत्पादन ट्यागहरू

स्टकमा एल्युमिनियम आयत ट्यूब एक्सट्रुजनको मृत्यु

क्लिक गर्नुहोस्एल्युमिनियम आयत ट्यूब आकारहरूको सूचीपूर्ण एल्युमिनियम आयत ट्यूब आकार सूचीको लागि।

तल हामी स्टकमा सामान्यतया प्रयोग हुने साइजहरूको सानो अंश मात्र सूचीबद्ध गर्छौं।यदि तपाईंलाई बाहिर अन्य विशिष्टताहरू चाहिन्छएल्युमिनियम आयत ट्यूब आकारहरूको सूची, हामीलाई मद्दत गरौं।हामी पर्खाल मोटाई 0.3 मिमी देखि 50 मिमी र अधिकतम चौडाइ 450 मिमी सम्म प्रदान गर्न सक्छौं।

एल्युमिनियम आयत ट्यूब आकार सूची - अवस्थित मर्दछ
१५ x १० x ०.७ पर्खाल ४० x ३० x १.५ पर्खाल ६० x ५० x १.५ पर्खाल ८० x ५० x ०.८ पर्खाल १०० x ६० x १.४ पर्खाल 150 x 100 x 2 पर्खाल
१५ x १५ x १ पर्खाल ४० x ३० x ३ पर्खाल ६० x ६० x ०.७५ पर्खाल ८० x ५० x १.४ पर्खाल १०० x ६० x २ पर्खाल 150 x 100 x 3 पर्खाल
२० x १० x ०.८ पर्खाल 40 x 40 x 0.8 पर्खाल ६० x ६० x १.२ पर्खाल ८० x ५० x २.५ पर्खाल १०० x ७० x ३ पर्खाल १५० x १२० x २ पर्खाल
२० x १० x १.२ पर्खाल 40 x 40 x 1 पर्खाल ६० x ६० x १.४ पर्खाल ८० x ६० x ०.९ पर्खाल १०० x ८० x १.५ पर्खाल 150 x 150 x 2 पर्खाल
२० x १५ x १ पर्खाल 40 x 40 x 1.4 पर्खाल ६० x ६० x २.५ पर्खाल ८० x ६० x १.१ पर्खाल 100 x 100 x 1.2 पर्खाल 150 x 150 x 2.7 पर्खाल
२० x २० x १ पर्खाल ४० x ४० x २ पर्खाल ६१ x २३ x ३ पर्खाल 80 x 60 x 2 पर्खाल 100 x 100 x 1.5 पर्खाल 150 x 150 x 5 पर्खाल
२० x २० x १.४ पर्खाल ४५ x ३५ x १ पर्खाल ६५ x २५ x १.८ पर्खाल ८० x ८० x १.४ पर्खाल 100 x 100 x 2 पर्खाल १६० x ४० x १.५ पर्खाल
२५ x १० x ०.८ पर्खाल ५० x १० x १ पर्खाल ६९ x ६९ x १.८५ पर्खाल ८० x ८० x १.६ पर्खाल 100 x 100 x 2.5 पर्खाल १६० x ५० x १.५ पर्खाल
२५ x १५ x ०.८ पर्खाल ५० x १० x १.८ पर्खाल ७० x २० x १.४ पर्खाल ८० x ८० x २ पर्खाल 100 x 100 x 5 पर्खाल १६० x ८० x १.८ पर्खाल
२५ x १५ x १.२ पर्खाल ५० x १५ x १.५ पर्खाल ७० x २५ x १.२ पर्खाल ८४ x ७२ x १ पर्खाल ११० x ११० x २ पर्खाल 160 x 100 x 2 पर्खाल
२५ x १८ x १.१ पर्खाल ५० x २० x १ पर्खाल ७० x ३० x १.२ पर्खाल ८५ x ८५ x २ पर्खाल 120 x 20 x 1 पर्खाल १६० x १२० x ३ पर्खाल
२५ x २० x १ पर्खाल ५० x २० x १.४ पर्खाल ७० x ३० x ३ पर्खाल 90 x 20 x 2 पर्खाल 120 x 25 x 1.1 पर्खाल १८० x ३० x १.५ पर्खाल
२५ x २५ x ०.८ पर्खाल ५० x २० x १.८ पर्खाल ७० x ४० x १.३ पर्खाल 90 x 25 x 2 पर्खाल 120 x 25 x 1.4 पर्खाल १८० x ५० x १.८ पर्खाल
२५ x २५ x १.२ पर्खाल ५० x २५ x ०.८ पर्खाल ७० x ४० x २ पर्खाल ९० x ३० x १.२ पर्खाल 120 x 30 x 1 पर्खाल १८० x ६० x १.८ पर्खाल
25 x 25 x 2 पर्खाल ५० x २५ x १.२ पर्खाल ७० x ५० x १.५ पर्खाल ९० x ४० x २ पर्खाल 120 x 30 x 1.4 पर्खाल १८० x ८० x १.८ पर्खाल
३० x १० x ०.८५ पर्खाल ५० x २५ x २ पर्खाल 70 x 50 x 3 पर्खाल ९० x ५० x २ पर्खाल १२० x ४० x १.२ पर्खाल १८० x ९० x १.८ पर्खाल
३० x १५ x ०.९ पर्खाल ५० x ३० x ०.७ पर्खाल ७० x ७० x २.८ पर्खाल 90 x 70 x 1.2 पर्खाल १२० x ४० x १.८ पर्खाल 180 x 100 x 2 पर्खाल
३० x १५ x १.२ पर्खाल ५० x ३० x १ पर्खाल ७४ x ७१ x ३ पर्खाल ९० x ९० x १.८ पर्खाल १२० x ४४ x १.८ पर्खाल १८० x १२० x २ पर्खाल
३० x १५ x २ पर्खाल ५० x ३० x १.५ पर्खाल ७५ x २० x १.०५ पर्खाल ९३ x ९३ x १.८५ पर्खाल 120 x 50 x 1.4 पर्खाल 180 x 150 x 2.5 पर्खाल
३० x २० x ०.८ पर्खाल ५० x ३० x १.९ पर्खाल ७५ x २५ x १.५ पर्खाल ९६ x २३ x ०.८ पर्खाल 120 x 60 x 1 पर्खाल १९५ x ९५ x २ पर्खाल
३० x २० x १.२ पर्खाल ५० x ३० x २.५ पर्खाल ७५ x ५० x १.२ पर्खाल १०० x २० x १ पर्खाल १२० x ६० x १.२ पर्खाल २०० x ३० x १.८ पर्खाल
30 x 20 x 1.5 पर्खाल ५० x ४० x ०.८ पर्खाल ७५ x ५० x १.८ पर्खाल १०० x २० x १.५ पर्खाल १२० x ६० x १.९ पर्खाल २०० x ३० x २.५ पर्खाल
३० x २० x २ पर्खाल ५० x ४० x १.२ पर्खाल ७६ x २५ x १.२ पर्खाल १०० x २० x २ पर्खाल 120 x 60 x 3 पर्खाल २०० x ४० x २ पर्खाल
३० x २५ x १.४ पर्खाल ५० x ४० x २ पर्खाल ७६ x २५ x १.५ पर्खाल १०० x २५ x १ पर्खाल 120 x 70 x 2.5 पर्खाल २०० x ५० x २ पर्खाल
३० x ३० x ०.८ पर्खाल ५० x ५० x ०.८ पर्खाल ७६ x ४४ x ०.७५ पर्खाल 100 x 25 x 1.5 पर्खाल 120 x 80 x 3 पर्खाल २०० x ५० x ३ पर्खाल
३० x ३० x १.२ पर्खाल ५० x ५० x १ पर्खाल ७६ x ४४ x १ पर्खाल 100 x 25 x 2 पर्खाल 120 x 100 x 3 पर्खाल २०० x ६० x २ पर्खाल
३० x ३० x १.८ पर्खाल ५० x ५० x १.४ पर्खाल ७६ x ४४ x २ पर्खाल १०० x ३० x १ पर्खाल १२० x १२० x ३ पर्खाल 200 x 80 x 2 पर्खाल
३० x ३० x ३ पर्खाल ५० x ५० x १.८ पर्खाल ७६ x ७६ x १ पर्खाल १०० x ३० x १.४ पर्खाल 140 x 40 x 1.5 पर्खाल 200 x 80 x 3 पर्खाल
३५ x १० x १ पर्खाल ५० x ५० x २ पर्खाल ७६ x ७६ x २ पर्खाल १०० x ३० x १.८ पर्खाल 140 x 50 x 1.5 पर्खाल 200 x 100 x 2.5 पर्खाल
३५ x ३५ x १ पर्खाल ५० x ५० x ३ पर्खाल 80 x 20 x 1.5 पर्खाल १०० x ३० x २.५ पर्खाल 140 x 60 x 1.5 पर्खाल 200 x 100 x 4 पर्खाल
३५ x ३५ x २ पर्खाल ५५ x ५५ x २.५ पर्खाल ८० x २५ x ०.८ पर्खाल १०० x ४० x ०.८ पर्खाल 140 x 70 x 1.5 पर्खाल २०० x १२० x २.५ पर्खाल
३८ x २५ x ०.८ पर्खाल ६० x २० x ०.८५ पर्खाल 80 x 25 x 1.2 पर्खाल १०० x ४० x १.२ पर्खाल १४० x ७२ x १.६ पर्खाल 200 x 150 x 2.5 पर्खाल
३८ x २५ x १.५ पर्खाल ६० x २० x १ पर्खाल 80 x 25 x 2 पर्खाल १०० x ४० x १.८ पर्खाल 140 x 80 x 3 पर्खाल 200 x 200 x 2.3 पर्खाल
३८ x ३८ x १ पर्खाल ६० x २० x १.२ पर्खाल ८० x ३० x १ पर्खाल १०० x ४० x २ पर्खाल 140 x 100 x 3 पर्खाल 200 x 200 x 3 पर्खाल
४० x १० x १ पर्खाल ६० x २० x १.५ पर्खाल 80 x 30 x 1.3 पर्खाल १०० x ४४ x १.२ पर्खाल 140 x 140 x 3 पर्खाल २५० x ३० x ३ पर्खाल
40 x 10 x 1.8 पर्खाल ६० x २५ x १ पर्खाल 80 x 30 x 2 पर्खाल १०० x ४४ x १.५ पर्खाल 150 x 30 x 1.5 पर्खाल २५० x ५० x ३ पर्खाल
40 x 15 x 1.5 पर्खाल ६० x २५ x १.८ पर्खाल ८० x ३५ x १.५ पर्खाल १०० x ४५ x १ पर्खाल १५० x ४० x १.५ पर्खाल 250 x 100 x 3 पर्खाल
४० x २० x १ पर्खाल ६० x ३० x १ पर्खाल ८० x ४० x ०.८ पर्खाल १०० x ५० x ०.८५ पर्खाल १५० x ५० x १.५ पर्खाल २५० x १५० x ३.५ पर्खाल
४० x २० x १.५ पर्खाल ६० x ३० x १.५ पर्खाल ८० x ४० x १ पर्खाल १०० x ५० x ०.९५ पर्खाल 150 x 50 x 2 पर्खाल २५० x २५० x ४ पर्खाल
४० x २० x ३ पर्खाल ६० x ३० x २.५ पर्खाल ८० x ४० x १.४ पर्खाल १०० x ५० x १.१ पर्खाल 150 x 50 x 3 पर्खाल ३०० x ५० x ३ पर्खाल
४० x २५ x १ पर्खाल ६० x ४० x ०.९ पर्खाल ८० x ४० x १.८ पर्खाल १०० x ५० x १.४ पर्खाल १५० x ६० x २.५ पर्खाल ३०० x १०० x ३.६ पर्खाल
४० x २५ x १.४ पर्खाल ६० x ४० x १.४ पर्खाल 80 x 40 x 3 पर्खाल १०० x ५० x १.८ पर्खाल 150 x 75 x 1.82 पर्खाल 300 x 200 x 4 पर्खाल
40 x 30 x 0.9 पर्खाल ६० x ४० x ३ पर्खाल ८० x ४४ x १ पर्खाल १०० x ५० x २.३ पर्खाल 150 x 80 x 1.5 पर्खाल ४०० x १०० x ४.५ पर्खाल
40 x 30 x 1.1 पर्खाल ६० x ४५ x १.८ पर्खाल ८० x ४४ x १.४ पर्खाल 100 x 50 x 5 पर्खाल 150 x 80 x 2 पर्खाल 500 x 100 x 6 पर्खाल

उत्पादन विवरण

उत्पादनको नाम एल्युमिनियम आयत/वर्ग ट्यूब/ट्युब/ट्युबिङ/पाइप/पाइप
सामग्रीको प्रकार एल्युमिनियम
मिश्र धातु ग्रेड 1000 शृङ्खला: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435, आदि
2000 श्रृंखला: 2011, 2014, 2017, 2024, आदि
3000 शृङ्खला: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030, आदि
5000 शृङ्खला: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083, आदि
6000 शृङ्खला: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082, आदि
7000 शृङ्खला: 7003, 7005, 7050, 7075, आदि
रिस T3-T8
मानक ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T आदि
साइज अधिकतम चौडाइ: 500 मिमी, पर्खाल मोटाई: 0.3-50 मिमी
आकार गोलाकार/वर्ग/आयताकार/अनुकूल आकार
सतह मिल फिनिश, एनोडाइज्ड, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पाउडर कोटिंग, काठको दाना, बालुवा ब्लास्टिङ वा कस्टम
रङ उज्यालो चाँदी, कालो, शैम्पेन, सुन, गुलाब सुन, कांस्य, निलो, खैरो वा कस्टम
आवेदन 1. प्रकाश, सौर प्यानल।
2. आर्किटेक्चरल ट्रिम, छत, क्याबिनेट आदि।
3. सुटकेस, लिफ्ट, नेमप्लेट, फोटो फ्रेम आदि।
4. अटोमोबाइल सजावट
5. फर्निचर अवयवहरू
6. घरेलु उपकरणहरू: फ्रिज, माइक्रो-वेभ ओभन, स्टेरियो उपकरण।
7. एयरोस्पेस र उड्डयन।
8, एथलेटिक फ्रेम, र्याक आदि।

निर्माण सेवा

detail-(6)

फिनिसिङ

detail (4)
detail (5)

Jiangyin शहर धातु उत्पादन कं, लिमिटेड मानक र को एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्न सक्छअनुकूलन/विशेष आकारहरू.


  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्