एल्युमिनियम राउन्ड ट्यूब आकार

 

स्टकमा एल्युमिनियम राउन्ड ट्यूब एक्सट्रुजनको मृत्यु

 

हामीले पहिले नै विकास गरेका एल्युमिनियम राउन्ड ट्यूब आकारहरू सूचीबद्ध गर्दछौं।तपाइँ तपाइँको आवश्यकता अनुसार तलको तालिकाबाट चयन गर्न सक्नुहुन्छ।यदि तपाइँ अनुकूलन आकार चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाइँलाई पनि मद्दत गर्न सक्छौं।

एल्युमिनियम राउन्ड ट्यूब व्यास सूची - अवस्थित मर्दछ
5 OD x 1.15 पर्खाल 18 OD x 1.5 पर्खाल 25 OD x 8.7 पर्खाल 33 OD x 6.975 पर्खाल 45 OD x 3 पर्खाल 60 OD x 7.5 पर्खाल 84 OD x 20.5 पर्खाल
5 OD x 1.5 पर्खाल 18 OD x 2 पर्खाल 25 OD x 9 पर्खाल 33 OD x 8.5 पर्खाल 45 OD x 3.325 पर्खाल 60 OD x 10 पर्खाल 84.6 OD x 2.3 पर्खाल
5.5 OD x 1 पर्खाल 18 OD x 2 पर्खाल 25 OD x 9 पर्खाल 33 OD x 8.75 पर्खाल 45 OD x 3.5 पर्खाल 60 OD x 11.5 पर्खाल 85 OD x 6 पर्खाल
5.7 OD x 1.1 पर्खाल 18 OD x 2.25 पर्खाल 25.2 OD x 3.2 पर्खाल 33 OD x 11 पर्खाल 45 OD x 4.5 पर्खाल 60 OD x 12.5 पर्खाल 85 OD x 9 पर्खाल
६ ओडी x १.५ पर्खाल 18 OD x 2.5 पर्खाल 25.2 OD x 4.15 पर्खाल 33 OD x 14 पर्खाल 45 OD x 5 पर्खाल 60 OD x 13 पर्खाल 85 OD x 10 पर्खाल
6 OD x 1.75 पर्खाल 18 OD x 3 पर्खाल 25.2 OD x 5.3 पर्खाल ३३.३ OD x ७.५ पर्खाल 45 OD x 6 पर्खाल 60 OD x 15 पर्खाल 85 OD x 15 पर्खाल
६.१ OD x १.२५ पर्खाल 18 OD x 3.5 पर्खाल 25.2 OD x 5.6 पर्खाल ३३.४ OD x १.७ पर्खाल 45 OD x 7.5 पर्खाल 60 OD x 17.5 पर्खाल 85 OD x 15.5 पर्खाल
६.२ OD x ०.८ पर्खाल 18 OD x 4 पर्खाल 25.3 OD x 4.65 पर्खाल 33.5 OD x 5.5 पर्खाल ४५ OD x ८.२५ पर्खाल 60 OD x 19 पर्खाल 85 OD x 17.5 पर्खाल
६.३५ OD x १.१७५ पर्खाल 18 OD x 4 पर्खाल 25.4 OD x 1.5 पर्खाल 34 OD x 3 पर्खाल 45 OD x 8.5 पर्खाल 60 OD x 20 पर्खाल 85 OD x 20.5 पर्खाल
६.३५ OD x १.६७५ पर्खाल 18 OD x 4.425 पर्खाल 25.4 OD x 2.05 पर्खाल 34 OD x 3.75 पर्खाल 45 OD x 8.95 पर्खाल 60 OD x 22.5 पर्खाल 85 OD x 22 पर्खाल
६.५ OD x १.२५ पर्खाल 18 OD x 4.875 पर्खाल 25.4 OD x 5 पर्खाल 34 OD x 4.75 पर्खाल 45 OD x 9 पर्खाल 60.2 OD x 5.2 पर्खाल 85 OD x 27.5 पर्खाल
६.५ OD x १.७५ पर्खाल 18 OD x 5 पर्खाल 25.4 OD x 6.45 पर्खाल 34 OD x 8.5 पर्खाल 45 OD x 9.5 पर्खाल 60.6 OD x 5.55 पर्खाल 85 OD x 30 पर्खाल
६.६ OD x १.५ पर्खाल 18 OD x 5.25 पर्खाल 25.5 OD x 1.5 पर्खाल 34 OD x 9.5 पर्खाल 45 OD x 10 पर्खाल 61 OD x 4 पर्खाल 85.2 OD x 1.95 पर्खाल
7 OD x 1 पर्खाल 18 OD x 5.45 पर्खाल 25.5 OD x 6.65 पर्खाल 34 OD x 12 पर्खाल 45 OD x 10.75 पर्खाल 61 OD x 5 पर्खाल 86 OD x 3 पर्खाल
7 OD x 1.5 पर्खाल 18 OD x 5.75 पर्खाल २५.५ OD x ७.१ पर्खाल ३४.५ OD x ५.२५ पर्खाल 45 OD x 11.5 पर्खाल 61 OD x 11 पर्खाल 86 OD x 5 पर्खाल
7 OD x 1.75 पर्खाल 18.25 OD x 5.85 पर्खाल २५.५ OD x ७.९ पर्खाल 34.5 OD x 13.25 पर्खाल 45 OD x 12.5 पर्खाल 61 OD x 11.5 पर्खाल 86 OD x 11.5 पर्खाल
7 OD x 2.5 पर्खाल 18.4 OD x 4.1 पर्खाल २५.५ OD x ८.६५ पर्खाल 34.5 OD x 15.25 पर्खाल 45 OD x 15.5 पर्खाल 61 OD x 14 पर्खाल 86 OD x 15.5 पर्खाल
७.२ OD x १.८५ पर्खाल 18.5 OD x 3.45 पर्खाल 25.8 OD x 4.65 पर्खाल ३४.९ OD x २.९ पर्खाल 45 OD x 16.5 पर्खाल 61.2 OD x 6.7 पर्खाल 87 OD x 10.5 पर्खाल
७.५ OD x १.३५ पर्खाल 18.5 OD x 3.7 पर्खाल 25.8 OD x 7.4 पर्खाल 35 OD x 1 पर्खाल 45 OD x 17.5 पर्खाल ६१.६ OD x २.८ पर्खाल 87 OD x 16.5 पर्खाल
७.५ OD x २ पर्खाल 18.5 OD x 4.25 पर्खाल 25.8 OD x 7.5 पर्खाल 35 OD x 1.5 पर्खाल ४५.५ OD x ३.२५ पर्खाल ६१.८ OD x ५.९ पर्खाल 87 OD x 20 पर्खाल
७.५ OD x २.२५ पर्खाल 18.5 OD x 4.35 पर्खाल 26 OD x 3.5 पर्खाल 35 OD x 2 पर्खाल ४५.५ OD x ४ पर्खाल 62 OD x 7 पर्खाल ८७.६ OD x ३१.८ पर्खाल
७.७ OD x १.१ पर्खाल 18.5 OD x 5.35 पर्खाल 26 OD x 4 पर्खाल 35 OD x 2 पर्खाल ४५.५ OD x ७.७५ पर्खाल 62 OD x 7.75 पर्खाल 88 OD x 3 पर्खाल
8 OD x 1 पर्खाल 18.5 OD x 5.5 पर्खाल 26 OD x 4 पर्खाल 35 OD x 3.5 पर्खाल ४५.६ OD x ३.८ पर्खाल 62 OD x 9.5 पर्खाल 88 OD x 10 पर्खाल
8 OD x 1.35 पर्खाल 18.5 OD x 6.15 पर्खाल 26 OD x 4.25 पर्खाल 35 OD x 3.75 पर्खाल ४५.८ OD x १.६ पर्खाल 62 OD x 10 पर्खाल 88 OD x 21.5 पर्खाल
8 OD x 1.7 पर्खाल 18.6 OD x 3.45 पर्खाल 26 OD x 4.95 पर्खाल 35 OD x 3.95 पर्खाल 46 OD x 2.5 पर्खाल 62 OD x 10.25 पर्खाल 88.2 OD x 3.1 पर्खाल
8 OD x 2 पर्खाल 18.6 OD x 3.8 पर्खाल 26 OD x 5.19 पर्खाल 35 OD x 4.5 पर्खाल 46 OD x 3 पर्खाल 62 OD x 13 पर्खाल ८८.५ OD x २९.२५ पर्खाल
8 OD x 2.25 पर्खाल 18.7 OD x 3.25 पर्खाल 26 OD x 6.5 पर्खाल 35 OD x 5 पर्खाल 46 OD x 4 पर्खाल 62 OD x 18.5 पर्खाल 89 OD x 6 पर्खाल
8 OD x 2.5 पर्खाल 18.9 OD x 4 पर्खाल 26 OD x 8 पर्खाल 35 OD x 6 पर्खाल 46 OD x 5.4 पर्खाल ६२.२५ OD x ३.६२५ पर्खाल 89 OD x 15.5 पर्खाल
८.५ OD x १.१५ पर्खाल 19 OD x 1 पर्खाल 26 OD x 9.5 पर्खाल 35 OD x 7.25 पर्खाल 46 OD x 9 पर्खाल ६२.६ OD x १७.८ पर्खाल 89 OD x 18.5 पर्खाल
8.5 OD x 1.75 पर्खाल 19 OD x 1.5 पर्खाल 26.2 OD x 4.6 पर्खाल 35 OD x 8 पर्खाल 46 OD x 11 पर्खाल 63 OD x 7.5 पर्खाल 90 OD x 4 पर्खाल
9 OD x 1 पर्खाल 19 OD x 2 पर्खाल 26.3 OD x 3.1 पर्खाल 35 OD x 10 पर्खाल 46 OD x 12.5 पर्खाल 63 OD x 11.5 पर्खाल 90 OD x 7.5 पर्खाल
9 OD x 1.5 पर्खाल 19 OD x 3.25 पर्खाल २६.३ OD x ६.८ पर्खाल 35 OD x 11 पर्खाल 46 OD x 15.5 पर्खाल 63 OD x 15.1 पर्खाल 90 OD x 10 पर्खाल
9 OD x 1.9 पर्खाल 19 OD x 3.5 पर्खाल २६.४ OD x ७.२ पर्खाल 35 OD x 11.5 पर्खाल ४६.५ OD x २ पर्खाल 63 OD x 17.5 पर्खाल 90 OD x 29 पर्खाल
9 OD x 2 पर्खाल 19 OD x 3.65 पर्खाल २६.४ OD x ७.३५ पर्खाल 35 OD x 14 पर्खाल 46.5 OD x 3.5 पर्खाल 63.5 OD x 20.25 पर्खाल 90 OD x 32.5 पर्खाल
9 OD x 2.5 पर्खाल 19 OD x 4.3 पर्खाल २६.४ OD x ८.१२५ पर्खाल 35.3 OD x 5.7 पर्खाल 46.5 OD x 5.75 पर्खाल ६३.८ OD x १०.९ पर्खाल 90.5 OD x 10.25 पर्खाल
9 OD x 3 पर्खाल 19 OD x 5.5 पर्खाल २६.४ OD x ८.२ पर्खाल 35.5 OD x 5.8 पर्खाल 46.5 OD x 11.75 पर्खाल 64 OD x 2.5 पर्खाल 91 OD x 6.5 पर्खाल
9 OD x 3.25 पर्खाल 19 OD x 6.5 पर्खाल 26.4 OD x 9.2 पर्खाल 36 OD x 3 पर्खाल 46.5 OD x 12 पर्खाल 64 OD x 3 पर्खाल 91 OD x 10 पर्खाल
9 OD x 3.5 पर्खाल 19.2 OD x 2.49 पर्खाल 26.5 OD x 3.5 पर्खाल 36 OD x 3.5 पर्खाल 47 OD x 3.25 पर्खाल 64 OD x 5 पर्खाल 91 OD x 14 पर्खाल
9.5 OD x 1.25 पर्खाल 19.2 OD x 3.1 पर्खाल 26.5 OD x 5 पर्खाल 36 OD x 4.5 पर्खाल 47 OD x 16.5 पर्खाल 64 OD x 7 पर्खाल 91 OD x 15.5 पर्खाल
9.5 OD x 1.85 पर्खाल 19.3 OD x 4.2 पर्खाल 26.5 OD x 6 पर्खाल 36 OD x 5 पर्खाल 47.5 OD x 12.75 पर्खाल 64 OD x 16 पर्खाल 91 OD x 22.25 पर्खाल
10 OD x 1 पर्खाल 19.3 OD x 4.9 पर्खाल २६.५ OD x ८.६५ पर्खाल 36 OD x 5.5 पर्खाल ४७.७ OD x ३.६ पर्खाल 64 OD x 18 पर्खाल 91 OD x 26 पर्खाल
10 OD x 1 पर्खाल 19.5 OD x 2.5 पर्खाल २६.७ OD x ५.६ पर्खाल 36 OD x 6 पर्खाल 48 OD x 2.5 पर्खाल 64 OD x 21.5 पर्खाल 91.5 OD x 8.75 पर्खाल
10 OD x 1.5 पर्खाल 19.5 OD x 4.6 पर्खाल 27 OD x 2 पर्खाल 36 OD x 8.5 पर्खाल 48 OD x 3 पर्खाल 64.2 OD x 5.35 पर्खाल 92.5 OD x 7 पर्खाल
10 OD x 2 पर्खाल २० ओडी x ०.९ पर्खाल 27 OD x 3.5 पर्खाल 36 OD x 9.1 पर्खाल 48 OD x 3.6 पर्खाल ६४.८ OD x ३.३ पर्खाल 93 OD x 4 पर्खाल
10 OD x 2.4 पर्खाल 20 OD x 1 पर्खाल 27 OD x 4 पर्खाल 36 OD x 11 पर्खाल 48 OD x 4 पर्खाल ६५ OD x १.५ पर्खाल 93 OD x 18 पर्खाल
10 OD x 2.5 पर्खाल 20 OD x 1.2 पर्खाल 27 OD x 4.5 पर्खाल 36 OD x 11.5 पर्खाल 48 OD x 4.5 पर्खाल 65 OD x 2 पर्खाल 93 OD x 23.5 पर्खाल
10 OD x 2.5 पर्खाल 20 OD x 1.5 पर्खाल 27 OD x 4.5 पर्खाल 36 OD x 13.5 पर्खाल 48 OD x 6.5 पर्खाल ६५ OD x २.५ पर्खाल 94 OD x 10 पर्खाल
10 OD x 2.75 पर्खाल 20 OD x 2 पर्खाल 27 OD x 5 पर्खाल 36 OD x 14.5 पर्खाल 48 OD x 7.6 पर्खाल 65 OD x 3 पर्खाल 94 OD x 18.5 पर्खाल
10 OD x 3 पर्खाल 20 OD x 2.5 पर्खाल 27 OD x 5.2 पर्खाल 36.2 OD x 4.2 पर्खाल 48 OD x 8 पर्खाल 65 OD x 5 पर्खाल 95 OD x 8.5 पर्खाल
10 OD x 3.25 पर्खाल 20 OD x 3 पर्खाल 27 OD x 6.5 पर्खाल 36.2 OD x 9.7 पर्खाल 48 OD x 8 पर्खाल 65 OD x 5.465 पर्खाल 95 OD x 10 पर्खाल
10 OD x 4 पर्खाल 20 OD x 3.25 पर्खाल 27 OD x 8.5 पर्खाल ३६.३ OD x ५.६५ पर्खाल 48 OD x 9 पर्खाल 65 OD x 5.5 पर्खाल 95 OD x 24 पर्खाल
10.5 OD x 1.85 पर्खाल 20 OD x 4 पर्खाल 27 OD x 10.15 पर्खाल 36.5 OD x 1.5 पर्खाल 48 OD x 10.5 पर्खाल 65 OD x 6.5 पर्खाल 95 OD x 26.5 पर्खाल
10.5 OD x 2.25 पर्खाल 20 OD x 4.5 पर्खाल 27.1 OD x 1.8 पर्खाल ३६.५ OD x २.२५ पर्खाल 48 OD x 11 पर्खाल 65 OD x 7.5 पर्खाल 95 OD x 37.25 पर्खाल
10.5 OD x 2.6 पर्खाल 20 OD x 4.5 पर्खाल 27.2 OD x 8.1 पर्खाल 36.5 OD x 3 पर्खाल 48 OD x 11.5 पर्खाल 65 OD x 8 पर्खाल 96 OD x 3.7 पर्खाल
10.5 OD x 3.35 पर्खाल 20 OD x 5 पर्खाल 27.2 OD x 9.35 पर्खाल 36.5 OD x 4.75 पर्खाल 48 OD x 14.5 पर्खाल 65 OD x 10 पर्खाल 96 OD x 17 पर्खाल
10.5 OD x 3.5 पर्खाल 20 OD x 5.5 पर्खाल २७.३ OD x ६.१५ पर्खाल ३६.५ OD x ६.२५ पर्खाल 48 OD x 17 पर्खाल 65 OD x 11.35 पर्खाल 96 OD x 20.5 पर्खाल
11 OD x 1 पर्खाल 20 OD x 6 पर्खाल 27.5 OD x 6.5 पर्खाल 36.5 OD x 7 पर्खाल 48 OD x 17.25 पर्खाल 65 OD x 11.5 पर्खाल 96.2 OD x 4.6 पर्खाल
11 OD x 1.5 पर्खाल 20 OD x 6 पर्खाल २७.६ OD x ८.१५ पर्खाल ३६.५ OD x ८.२५ पर्खाल 48.2 OD x 4.6 पर्खाल 65 OD x 14 पर्खाल 96.5 OD x 9 वाल
11 OD x 2.5 पर्खाल 20 OD x 6.425 पर्खाल 28 OD x 3 पर्खाल 36.5 OD x 9.5 पर्खाल 48.2 OD x 5.2 पर्खाल 65 OD x 14.5 पर्खाल 97 OD x 15.5 पर्खाल
11 OD x 3 पर्खाल 20 OD x 6.5 पर्खाल 28 OD x 4 पर्खाल 37 OD x 3 पर्खाल 48.5 OD x 9.5 पर्खाल 65 OD x 18 पर्खाल 98 OD x 8 पर्खाल
11 OD x 3.25 पर्खाल 20 OD x 7 पर्खाल 28 OD x 4.25 पर्खाल 37 OD x 4.95 पर्खाल 49 OD x 4 पर्खाल 65 OD x 21.5 पर्खाल 98 OD x 17.5 पर्खाल
11 OD x 4.5 पर्खाल 20 OD x 7.75 पर्खाल 28 OD x 4.75 पर्खाल 37 OD x 5.5 पर्खाल 49 OD x 6 पर्खाल 65 OD x 22.5 पर्खाल 99 OD x 24.5 पर्खाल
12 OD x 1 पर्खाल 20 OD x 7.85 पर्खाल 28 OD x 5.5 पर्खाल 37 OD x 5.5 पर्खाल 49 OD x 7.25 पर्खाल ६५.५ OD x १९.२५ पर्खाल 100 OD x 5 पर्खाल
12 OD x 1.5 पर्खाल 20 OD x 7.9 पर्खाल 28 OD x 6 पर्खाल 37 OD x 8.5 पर्खाल 49 OD x 7.5 पर्खाल 66 OD x 4.5 पर्खाल 100 OD x 7 पर्खाल
12 OD x 1.85 पर्खाल 20 OD x 8 पर्खाल 28 OD x 7 पर्खाल 38 OD x 2 पर्खाल 49 OD x 8.1 पर्खाल 66 OD x 6.25 पर्खाल 100 OD x 10 पर्खाल
१२ ओडी x २ पर्खाल 20.35 OD x 5.025 पर्खाल 28 OD x 7 पर्खाल 38 OD x 3 पर्खाल 49 OD x 17 पर्खाल 66 OD x 7.75 पर्खाल 100 OD x 11 पर्खाल
१२ ओडी x २ पर्खाल 20.5 OD x 4.5 पर्खाल 28 OD x 8 पर्खाल 38 OD x 4 पर्खाल 49.5 OD x 3.75 पर्खाल ६६.५ OD x ५.५ पर्खाल 100 OD x 15 पर्खाल
12 OD x 2.75 पर्खाल 20.5 OD x 5 पर्खाल 28 OD x 8.5 पर्खाल 38 OD x 4.5 पर्खाल 49.5 OD x 13.75 पर्खाल ६६.९ OD x ४.०५ पर्खाल 100 OD x 46.5 पर्खाल
12 OD x 3 पर्खाल 20.5 OD x 5.3 पर्खाल 28 OD x 9 पर्खाल 38 OD x 4.75 पर्खाल ५० OD x ०.९ पर्खाल 67 OD x 3 पर्खाल 101 OD x 23.5 पर्खाल
12 OD x 3.25 पर्खाल 20.5 OD x 6.3 पर्खाल 28 OD x 10.5 पर्खाल 38 OD x 5.7 पर्खाल 50 OD x 2 पर्खाल 67 OD x 4 पर्खाल 101.2 OD x 3.05 पर्खाल
12 OD x 3.5 पर्खाल 20.5 OD x 7.25 पर्खाल 28 OD x 10.65 पर्खाल 38 OD x 6.75 पर्खाल 50 OD x 2 पर्खाल 67 OD x 12.5 पर्खाल 102 OD x 21 पर्खाल
12 OD x 3.85 पर्खाल 20.5 OD x 7.5 पर्खाल 28.2 OD x 3.2 पर्खाल 38 OD x 7.5 पर्खाल 50 OD x 2.5 पर्खाल 67 OD x 14 पर्खाल 102 OD x 26 पर्खाल
12 OD x 4 पर्खाल 20.6 OD x 4.4 पर्खाल 28.2 OD x 9.1 पर्खाल 38 OD x 7.75 पर्खाल 50 OD x 3 पर्खाल 68 OD x 5 पर्खाल 102.5 OD x 17.75 पर्खाल
12 OD x 4.2 पर्खाल 20.6 OD x 5.3 पर्खाल 28.3 OD x 6.65 पर्खाल 38 OD x 9.5 पर्खाल 50 OD x 3.2 पर्खाल 68 OD x 10 पर्खाल 103 OD x 8.5 पर्खाल
12 OD x 4.3 पर्खाल 20.6 OD x 6.35 पर्खाल 28.3 OD x 7.35 पर्खाल 38 OD x 10 पर्खाल 50 OD x 3.2 पर्खाल 68 OD x 12.5 पर्खाल 104 OD x 38 पर्खाल
12 OD x 4.5 पर्खाल 20.7 OD x 4.85 पर्खाल 28.3 OD x 8.15 पर्खाल 38 OD x 10.5 पर्खाल 50 OD x 3.5 पर्खाल 68 OD x 16.5 पर्खाल 105 OD x 13 पर्खाल
12.5 OD x 2.75 पर्खाल 20.8 OD x 4.3 पर्खाल २८.४३ OD x ३.९६५ पर्खाल 38 OD x 11.25 पर्खाल 50 OD x 4 पर्खाल 68 OD x 24 पर्खाल 105 OD x 25 पर्खाल
12.5 OD x 3.6 पर्खाल 21 OD x 2.5 पर्खाल 28.5 OD x 7 पर्खाल 38 OD x 12 पर्खाल 50 OD x 5 पर्खाल ६८.५ OD x ९.२५ पर्खाल 105 OD x 29 पर्खाल
12.5 OD x 3.9 पर्खाल 21 OD x 3 पर्खाल 28.5 OD x 8.55 पर्खाल 38 OD x 12.5 पर्खाल 50 OD x 5.5 पर्खाल ६८.५ OD x १२.२५ पर्खाल 107 OD x 14 पर्खाल
12.5 OD x 4.2 पर्खाल 21 OD x 3.25 पर्खाल 28.5 OD x 9.75 पर्खाल 38 OD x 13.25 पर्खाल 50 OD x 5.55 पर्खाल ६९.३ OD x ७.७५ पर्खाल 108 OD x 8.5 पर्खाल
12.7 OD x 4.5 पर्खाल 21 OD x 4 पर्खाल 28.6 OD x 4.075 पर्खाल 38 OD x 15.5 पर्खाल 50 OD x 6 पर्खाल ६९.३ OD x १३.६५ पर्खाल 108 OD x 20 पर्खाल
13 OD x 1 पर्खाल 21 OD x 4.5 पर्खाल 28.6 OD x 7.2 पर्खाल ३८.४ OD x २.०५ पर्खाल 50 OD x 8 पर्खाल ६९.५ OD x ६ पर्खाल 110 OD x 8 पर्खाल
13 OD x 1 पर्खाल 21 OD x 5 पर्खाल 28.6 OD x 8.6 पर्खाल 38.5 OD x 4.5 पर्खाल 50 OD x 10 पर्खाल 70 OD x 2 पर्खाल 110 OD x 10 पर्खाल
13 OD x 1.5 पर्खाल 21 OD x 6 पर्खाल २८.७ OD x ८.९५ पर्खाल 38.5 OD x 10 पर्खाल 50 OD x 11 पर्खाल 70 OD x 3 पर्खाल 110 OD x 12.5 पर्खाल
13 OD x 2 पर्खाल 21 OD x 6.15 पर्खाल 28.88 OD x 1.485 पर्खाल 39 OD x 3.5 पर्खाल 50 OD x 12 पर्खाल 70 OD x 5 पर्खाल 110 OD x 18.25 पर्खाल
13 OD x 2.4 पर्खाल 21 OD x 7 पर्खाल 29 OD x 3.5 पर्खाल 39 OD x 4 पर्खाल 50 OD x 12.5 पर्खाल 70 OD x 6 पर्खाल 110 OD x 20 पर्खाल
13 OD x 2.45 पर्खाल 21 OD x 7.5 पर्खाल 29 OD x 4 पर्खाल 39 OD x 5 पर्खाल 50 OD x 13.25 पर्खाल 70 OD x 7.5 पर्खाल 112 OD x 13.5 पर्खाल
13 OD x 2.95 पर्खाल 21 OD x 7.85 पर्खाल 29 OD x 4.5 पर्खाल 39 OD x 6 पर्खाल 50 OD x 15 पर्खाल 70 OD x 8.25 पर्खाल 112 OD x 27 पर्खाल
13 OD x 3 पर्खाल 21.1 OD x 2.1 पर्खाल 29 OD x 5 पर्खाल 39 OD x 9 पर्खाल 50 OD x 16.75 पर्खाल 70 OD x 10 पर्खाल 114 OD x 4.5 पर्खाल
13 OD x 3.35 पर्खाल 21.3 OD x 3.75 पर्खाल 29 OD x 5.5 पर्खाल 39 OD x 15.5 पर्खाल ५०.३ OD x ३.६५ पर्खाल 70 OD x 12.5 पर्खाल 115 OD x 12.5 पर्खाल
13 OD x 3.65 पर्खाल 21.4 OD x 7.7 पर्खाल 29 OD x 6 पर्खाल 39.2 OD x 4.2 पर्खाल 50.5 OD x 2 पर्खाल 70 OD x 15 पर्खाल 115 OD x 17.5 पर्खाल
13 OD x 3.75 पर्खाल 21.5 OD x 3.4 पर्खाल 29 OD x 8 पर्खाल 39.5 OD x 10.5 पर्खाल 50.5 OD x 2.25 पर्खाल 70 OD x 16 पर्खाल 115 OD x 30 पर्खाल
13 OD x 3.75 पर्खाल 21.5 OD x 5 पर्खाल 29 OD x 8.5 पर्खाल 40 OD x 1 पर्खाल 51 OD x 2.35 पर्खाल 70 OD x 17.5 पर्खाल 115 OD x 35 पर्खाल
13 OD x 3.9 पर्खाल 22 OD x 2 पर्खाल 29 OD x 8.8 पर्खाल 40 OD x 1.5 पर्खाल 51 OD x 4.75 पर्खाल 70 OD x 20 पर्खाल 116 OD x 24.5 पर्खाल
13 OD x 4 पर्खाल 22 OD x 2.05 पर्खाल 29 OD x 9.5 पर्खाल 40 OD x 2 पर्खाल 51 OD x 15.5 पर्खाल 70 OD x 23.5 पर्खाल 120 OD x 10 पर्खाल
13 OD x 4.25 पर्खाल 22 OD x 2.5 पर्खाल 29 OD x 11 पर्खाल 40 OD x 2 पर्खाल 52 OD x 4 पर्खाल 70 OD x 24 पर्खाल 120 OD x 25 पर्खाल
13 OD x 4.5 पर्खाल 22 OD x 3 पर्खाल 29 OD x 12.5 पर्खाल 40 OD x 3 पर्खाल 52 OD x 7 पर्खाल 71 OD x 4 पर्खाल 120 OD x 37.5 पर्खाल
13 OD x 5 पर्खाल 22 OD x 4 पर्खाल २९.२ OD x ६.६ पर्खाल 40 OD x 4 पर्खाल 52 OD x 11 पर्खाल 71 OD x 5 पर्खाल 121 OD x 3.5 पर्खाल
13.5 OD x 2.3 पर्खाल 22 OD x 4.85 पर्खाल २९.३ OD x ६.९ पर्खाल 40 OD x 5 पर्खाल 52 OD x 12 पर्खाल 71 OD x 7.5 पर्खाल 121 OD x 16 पर्खाल
13.5 OD x 2.45 पर्खाल 22 OD x 4.925 पर्खाल २९.६ OD x ३.३ पर्खाल 40 OD x 6.5 पर्खाल 53 OD x 3.5 पर्खाल 71 OD x 14.75 पर्खाल 121 OD x 18 पर्खाल
13.5 OD x 4.75 पर्खाल 22 OD x 5.25 पर्खाल २९.६५ OD x १०.४७५ पर्खाल 40 OD x 7.5 पर्खाल 53 OD x 6 पर्खाल 71.5 OD x 9 पर्खाल 121 OD x 23.25 पर्खाल
13.8 OD x 4.05 पर्खाल 22 OD x 5.5 पर्खाल २९.८ OD x ८.१५ पर्खाल 40 OD x 8 पर्खाल 53 OD x 6.25 पर्खाल 72 OD x 4 पर्खाल 124 OD x 14.5 पर्खाल
14 OD x 1 पर्खाल 22 OD x 6.1 पर्खाल 30 OD x 1 पर्खाल 40 OD x 9 पर्खाल 53 OD x 6.5 पर्खाल 72 OD x 6 पर्खाल 125 OD x 10 पर्खाल
14 OD x 1.65 पर्खाल 22 OD x 6.5 पर्खाल 30 OD x 2 पर्खाल 40 OD x 10 पर्खाल 53 OD x 9 पर्खाल 72 OD x 7 पर्खाल 125 OD x 20.5 पर्खाल
14 OD x 2 पर्खाल 22 OD x 7 पर्खाल 30 OD x 2.5 पर्खाल 40 OD x 10.5 पर्खाल 53 OD x 10.5 पर्खाल 72 OD x 8 पर्खाल 125 OD x 21.5 पर्खाल
14 OD x 2 पर्खाल 22 OD x 7.5 पर्खाल 30 OD x 2.5 पर्खाल 40 OD x 12.5 पर्खाल 53 OD x 14 पर्खाल 72 OD x 12.5 पर्खाल 125 OD x 25 पर्खाल
14 OD x 2 पर्खाल 22 OD x 7.95 पर्खाल 30 OD x 4 पर्खाल 40 OD x 14.75 पर्खाल 53 OD x 22 पर्खाल 72 OD x 16 पर्खाल 125 OD x 40 पर्खाल
14 OD x 2.5 पर्खाल 22.1 OD x 6.05 पर्खाल 30 OD x 4.05 पर्खाल 40 OD x 15.85 पर्खाल 53.5 OD x 7 पर्खाल 72 OD x 17.5 पर्खाल 125.6 OD x 20.45 पर्खाल
14 OD x 2.8 पर्खाल 22.2 OD x 5 पर्खाल 30 OD x 5 पर्खाल 40.2 OD x 4.2 पर्खाल ५३.५ OD x ७.२५ पर्खाल 73 OD x 14 पर्खाल 125.6 OD x 20.45 पर्खाल
14 OD x 3.5 पर्खाल 22.4 OD x 3.7 पर्खाल 30 OD x 5.5 पर्खाल 40.3 OD x 2.25 पर्खाल 54 OD x 3 पर्खाल 73.5 OD x 10.9 पर्खाल 127 OD x 3.5 पर्खाल
14 OD x 3.5 पर्खाल 22.5 OD x 5.15 पर्खाल 30 OD x 6 पर्खाल 40.5 OD x 3.5 पर्खाल 54 OD x 6 पर्खाल 74 OD x 7 पर्खाल 130 OD x 6 पर्खाल
14 OD x 4.85 पर्खाल 22.5 OD x 8.25 पर्खाल 30 OD x 6 पर्खाल 40.5 OD x 4.44 पर्खाल 54 OD x 7.5 पर्खाल 74.5 OD x 3 पर्खाल 130 OD x 11.5 पर्खाल
14.3 OD x 2.65 पर्खाल 22.7 OD x 5.5 पर्खाल 30 OD x 6.5 पर्खाल 40.5 OD x 4.5 पर्खाल 54 OD x 8 पर्खाल 75 OD x 1.1 पर्खाल 130 OD x 15 पर्खाल
14.5 OD x 3.65 पर्खाल 22.8 OD x 3.1 पर्खाल 30 OD x 7 पर्खाल 40.5 OD x 6.65 पर्खाल 54 OD x 10.5 पर्खाल 75 OD x 2 पर्खाल 130 OD x 33.5 पर्खाल
14.6 OD x 3 पर्खाल 23 OD x 3 पर्खाल 30 OD x 7.5 पर्खाल 40.5 OD x 6.75 पर्खाल 54 OD x 22.5 पर्खाल 75 OD x 3 पर्खाल 133 OD x 9.5 पर्खाल
१५ OD x ०.८ पर्खाल 23 OD x 3.5 पर्खाल 30 OD x 8.9 पर्खाल 40.5 OD x 6.85 पर्खाल 55 OD x 1.5 पर्खाल 75 OD x 6 पर्खाल 136 OD x 24 पर्खाल
15 OD x 1 पर्खाल 23 OD x 4.5 पर्खाल 30 OD x 9 पर्खाल 40.5 OD x 10 पर्खाल 55 OD x 2 पर्खाल 75 OD x 10 पर्खाल 140 OD x 20 पर्खाल
15 OD x 2.6 पर्खाल 23 OD x 4.75 पर्खाल 30 OD x 9.8 पर्खाल 40.5 OD x 10.25 पर्खाल ५५ OD x २.५ पर्खाल 75 OD x 12 पर्खाल 140 OD x 28.5 पर्खाल
15 OD x 3 पर्खाल 23 OD x 6 पर्खाल 30 OD x 10.25 पर्खाल 40.5 OD x 11.5 पर्खाल ५५ OD x २.५ पर्खाल 75 OD x 13.5 पर्खाल 143 OD x 11.5 पर्खाल
15 OD x 3.45 पर्खाल 23 OD x 8 पर्खाल 30 OD x 10.5 पर्खाल 40.7 OD x 6.25 पर्खाल 55 OD x 3 पर्खाल 75 OD x 15 पर्खाल 143 OD x 12.5 पर्खाल
15 OD x 3.5 पर्खाल 23 OD x 8.15 पर्खाल 30 OD x 10.65 पर्खाल 41 OD x 2 पर्खाल 55 OD x 4 पर्खाल 75 OD x 16.5 पर्खाल 146 OD x 37 पर्खाल
15 OD x 3.95 पर्खाल 23 OD x 9 पर्खाल 30 OD x 10.85 पर्खाल 41 OD x 2.5 पर्खाल 55 OD x 5 पर्खाल 75 OD x 17.5 पर्खाल 146 OD x 42 पर्खाल
15 OD x 4.325 पर्खाल 23.2 OD x 4.3 पर्खाल 30 OD x 11.5 पर्खाल 41 OD x 3.75 पर्खाल 55 OD x 5.5 पर्खाल 75 OD x 23 पर्खाल 147 OD x 12.5 पर्खाल
15 OD x 4.85 पर्खाल 23.2 OD x 4.95 पर्खाल 30.3 OD x 1.85 पर्खाल 41 OD x 4 पर्खाल 55 OD x 6.5 पर्खाल 75 OD x 27.5 पर्खाल 148 OD x 37.5 पर्खाल
15 OD x 5.5 पर्खाल 23.2 OD x 5.1 पर्खाल 30.3 OD x 4.9 पर्खाल 41 OD x 6.5 पर्खाल 55 OD x 6.75 पर्खाल 75.7 OD x 9.6 पर्खाल 150 OD x 35 पर्खाल
15 OD x 5.5 पर्खाल 23.5 OD x 9.75 पर्खाल 30.3 OD x 8.35 पर्खाल 41 OD x 7.5 पर्खाल 55 OD x 10 पर्खाल 76 OD x 2.75 पर्खाल 152 OD x 10 पर्खाल
१५.१ ओडी x २.०५ पर्खाल 23.8 OD x 7.6 पर्खाल 30.5 OD x 5.25 पर्खाल 41 OD x 9.3 पर्खाल 55 OD x 11 पर्खाल 76 OD x 2.85 पर्खाल 152 OD x 26 पर्खाल
15.5 OD x 2.9 पर्खाल 24 OD x 2.5 पर्खाल 30.8 OD x 9.85 पर्खाल 41 OD x 11.5 पर्खाल 55 OD x 15.5 पर्खाल 76 OD x 4.5 पर्खाल 152.5 OD x 28.75 पर्खाल
15.5 OD x 3 पर्खाल 24 OD x 3 पर्खाल 31 OD x 3.5 पर्खाल 41 OD x 14 पर्खाल 55 OD x 16.4 पर्खाल 76 OD x 5 पर्खाल 155 OD x 25 पर्खाल
15.5 OD x 4.75 पर्खाल 24 OD x 4 पर्खाल 31 OD x 4 पर्खाल ४१.५ OD x ४.९४ पर्खाल 55 OD x 17.5 पर्खाल 76 OD x 8 पर्खाल 155 OD x 41.5 पर्खाल
16 OD x 1 पर्खाल 24 OD x 4 पर्खाल 31 OD x 5 पर्खाल 41.7 OD x 3.35 पर्खाल ५५.२ OD x ५.२ पर्खाल 76 OD x 10 पर्खाल 160 OD x 10 पर्खाल
16 OD x 1 पर्खाल 24 OD x 4.38 पर्खाल 31 OD x 6 पर्खाल 41.7 OD x 6.85 पर्खाल 55.3 OD x 4 पर्खाल 76 OD x 11.5 पर्खाल 165 OD x 37 पर्खाल
16 OD x 1.5 पर्खाल 24 OD x 5.5 पर्खाल 31 OD x 8 पर्खाल 42 OD x 2 पर्खाल ५५.७ OD x ८.३५ पर्खाल 76 OD x 13 पर्खाल 165.5 OD x 6.25 पर्खाल
16 OD x 1.5 पर्खाल 24 OD x 6 पर्खाल 31 OD x 12 पर्खाल 42 OD x 3.75 पर्खाल ५५.८ OD x ३.५ पर्खाल 76 OD x 17 पर्खाल 165.5 OD x 21.5 पर्खाल
16 OD x 1.65 पर्खाल 24 OD x 6 पर्खाल 31 OD x 12.15 पर्खाल 42 OD x 6.25 पर्खाल 56 OD x 2 पर्खाल 76.5 OD x 12.85 पर्खाल 168 OD x 16 पर्खाल
16 OD x 2 पर्खाल 24 OD x 6.3 पर्खाल 31 OD x 12.9 पर्खाल 42 OD x 7 पर्खाल 56 OD x 2.5 पर्खाल 76.6 OD x 21.8 पर्खाल 170 OD x 25 पर्खाल
16 OD x 2 पर्खाल 24 OD x 6.5 पर्खाल 31.2 OD x 3.2 पर्खाल 42 OD x 8 पर्खाल 56 OD x 4.25 पर्खाल 77 OD x 6.5 पर्खाल 172 OD x 31.5 पर्खाल
16 OD x 2 पर्खाल 24 OD x 7.5 पर्खाल 31.5 OD x 5.5 पर्खाल 42 OD x 8.5 पर्खाल 56 OD x 7 पर्खाल 77 OD x 9 पर्खाल 180 OD x 6 पर्खाल
16 OD x 3 पर्खाल 24 OD x 9.05 पर्खाल 31.8 OD x 6.15 पर्खाल 42 OD x 10 पर्खाल 56 OD x 8.5 पर्खाल 77 OD x 14 पर्खाल 180 OD x 33 पर्खाल
16 OD x 3 पर्खाल 24 OD x 9.75 पर्खाल 32 OD x 2 पर्खाल 42 OD x 11 पर्खाल 56 OD x 11.5 पर्खाल 77.5 OD x 13.5 पर्खाल 181 OD x 21.5 पर्खाल
16 OD x 3.5 पर्खाल 24.2 OD x 8.1 पर्खाल 32 OD x 2.25 पर्खाल 42 OD x 12 पर्खाल 56 OD x 12.5 पर्खाल 78 OD x 5.5 पर्खाल 185 OD x 15.5 पर्खाल
16 OD x 3.625 पर्खाल 24.3 OD x 5.8 पर्खाल 32 OD x 2.5 पर्खाल 42 OD x 12.5 पर्खाल 56 OD x 13 पर्खाल 78 OD x 18 पर्खाल 185 OD x 25 पर्खाल
16 OD x 4 पर्खाल 24.3 OD x 5.9 पर्खाल 32 OD x 3 पर्खाल 42 OD x 13.2 पर्खाल 56 OD x 15.75 पर्खाल 78 OD x 24 पर्खाल 186 OD x 23 पर्खाल
16 OD x 4.5 पर्खाल 24.5 OD x 2.55 पर्खाल 32 OD x 3.25 पर्खाल 42 OD x 13.5 पर्खाल 56 OD x 18.65 पर्खाल 78.5 OD x 13.25 पर्खाल 186.5 OD x 23.5 पर्खाल
16 OD x 5.1 पर्खाल 24.5 OD x 6.5 पर्खाल 32 OD x 3.85 पर्खाल 42 OD x 14 पर्खाल 56 OD x 19 पर्खाल 78.5 OD x 15.35 पर्खाल 187 OD x 23.5 पर्खाल
16 OD x 5.5 पर्खाल 24.5 OD x 8.65 पर्खाल 32 OD x 4.3 पर्खाल 42 OD x 15.9 पर्खाल 56 OD x 20.5 पर्खाल 79.8 OD x 3.9 पर्खाल 191 OD x 8.5 पर्खाल
16 OD x 5.65 पर्खाल 24.7 OD x 9.55 पर्खाल 32 OD x 4.55 पर्खाल 42 OD x 17.5 पर्खाल 56 OD x 21.2 पर्खाल 80 OD x 2 पर्खाल 194.5 OD x 11 पर्खाल
16.1 OD x 3.6 पर्खाल 24.8 OD x 9.8 पर्खाल 32 OD x 5 पर्खाल ४२.३ OD x ८.८५ पर्खाल 56 OD x 22.5 पर्खाल 80 OD x 3 पर्खाल 200 OD x 20.25 पर्खाल
16.2 OD x 3.35 पर्खाल 25 OD x 1.3 पर्खाल 32 OD x 6 पर्खाल ४२.३ OD x १०.४५ पर्खाल 56.4 OD x 3.5 पर्खाल 80 OD x 3 पर्खाल 201 OD x 11 पर्खाल
16.3 OD x 2.975 पर्खाल 25 OD x 2 पर्खाल 32 OD x 6.5 पर्खाल 42.3 OD x 13.3 पर्खाल 56.5 OD x 16 पर्खाल 80 OD x 4.5 पर्खाल 205 OD x 12.5 पर्खाल
16.4 OD x 3.05 पर्खाल 25 OD x 2.5 पर्खाल 32 OD x 6.5 पर्खाल 42.5 OD x 3 पर्खाल 56.6 OD x 4.65 पर्खाल 80 OD x 5 पर्खाल 205 OD x 12.5 पर्खाल
16.5 OD x 3.65 पर्खाल 25 OD x 3 पर्खाल 32 OD x 7 पर्खाल 42.8 OD x 9.15 पर्खाल 57 OD x 4.5 पर्खाल 80 OD x 6 पर्खाल 205 OD x 32.5 पर्खाल
16.5 OD x 4 पर्खाल 25 OD x 3.9 पर्खाल 32 OD x 8 पर्खाल 42.9 OD x 10.5 पर्खाल 57 OD x 9 पर्खाल 80 OD x 8 पर्खाल 206 OD x 35.25 पर्खाल
16.5 OD x 4.35 पर्खाल 25 OD x 4 पर्खाल 32 OD x 9 पर्खाल 43 OD x 4.75 पर्खाल 58 OD x 5 पर्खाल 80 OD x 9.5 पर्खाल 215 OD x 31.5 पर्खाल
16.5 OD x 6.75 पर्खाल 25 OD x 4.35 पर्खाल 32 OD x 9.9 पर्खाल 43 OD x 5 पर्खाल 58 OD x 8 पर्खाल 80 OD x 10 पर्खाल
16.6 OD x 2.8 पर्खाल 25 OD x 4.4 पर्खाल 32 OD x 10 पर्खाल 43 OD x 5.5 पर्खाल 58 OD x 10 पर्खाल 80 OD x 12.5 पर्खाल
16.8 OD x 3.5 पर्खाल 25 OD x 4.5 पर्खाल 32 OD x 12.5 पर्खाल 43 OD x 6.5 पर्खाल 58 OD x 11 पर्खाल 80 OD x 14.5 पर्खाल
16.8 OD x 5 पर्खाल 25 OD x 5 पर्खाल ३२.४ OD x २.०५ पर्खाल 43 OD x 8 पर्खाल 58 OD x 13 पर्खाल 80 OD x 15 पर्खाल
17 OD x 1.2 पर्खाल 25 OD x 5.5 पर्खाल ३२.५ OD x २.२५ पर्खाल 43 OD x 11 पर्खाल 58 OD x 14.25 पर्खाल 80 OD x 16.5 पर्खाल
17 OD x 2.5 पर्खाल 25 OD x 6 पर्खाल 32.5 OD x 3.5 पर्खाल 44 OD x 4 पर्खाल 58 OD x 16 पर्खाल 80 OD x 20 पर्खाल
17 OD x 2.5 पर्खाल 25 OD x 6.1 पर्खाल 32.5 OD x 6.2 पर्खाल 44 OD x 5.5 पर्खाल 59 OD x 3.5 पर्खाल 80 OD x 25.5 पर्खाल
17 OD x 3 पर्खाल 25 OD x 6.5 पर्खाल 32.5 OD x 12.75 पर्खाल 44.2 OD x 2.5 पर्खाल 59 OD x 7 पर्खाल 81 OD x 17.5 पर्खाल
17 OD x 3.25 पर्खाल 25 OD x 6.65 पर्खाल ३२.९ OD x ६.१५ पर्खाल 44.2 OD x 4.7 पर्खाल 59 OD x 7.5 पर्खाल 81.2 OD x 5.6 पर्खाल
17 OD x 4.4 पर्खाल 25 OD x 6.8 पर्खाल 33 OD x 1.75 पर्खाल ४४.५ OD x २ पर्खाल 59.8 OD x 12.15 पर्खाल 82 OD x 5 पर्खाल
17.4 OD x 4.7 पर्खाल 25 OD x 7 पर्खाल ३३ OD x १.९५ पर्खाल 45 OD x 1 पर्खाल 60 OD x 1.1 पर्खाल 82 OD x 11 पर्खाल
17.5 OD x 3.5 पर्खाल 25 OD x 7.5 पर्खाल 33 OD x 3 पर्खाल 45 OD x 1.5 पर्खाल 60 OD x 2 पर्खाल ८२.३ OD x १२.९ पर्खाल
17.8 OD x 4.15 पर्खाल 25 OD x 7.55 पर्खाल 33 OD x 4.25 पर्खाल 45 OD x 2 पर्खाल 60 OD x 3 पर्खाल 83 OD x 4 पर्खाल
18 OD x 1 पर्खाल 25 OD x 7.75 पर्खाल 33 OD x 5.5 पर्खाल 45 OD x 2 पर्खाल 60 OD x 3 पर्खाल 83.2 OD x 22.6 पर्खाल
18 OD x 1.5 पर्खाल 25 OD x 8.5 पर्खाल 33 OD x 6.5 पर्खाल 45 OD x 2.5 पर्खाल 60 OD x 4 पर्खाल 84 OD x 17 पर्खाल