एल्युमिनियम आयत ट्यूब आकार

 

स्टकमा एल्युमिनियम आयत ट्यूब एक्सट्रुजनको मृत्यु

 

 

हामीले पहिले नै विकास गरेका एल्युमिनियम आयत ट्यूब आकारहरू सूचीबद्ध गर्दछौं।तपाइँ तपाइँको आवश्यकता अनुसार तलको तालिकाबाट चयन गर्न सक्नुहुन्छ।यदि तपाइँ अनुकूलन आकार चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाइँलाई पनि मद्दत गर्न सक्छौं।


एल्युमिनियम आयत ट्यूब आकार सूची - अवस्थित मर्दछ
१० x १० x १ पर्खाल 40 x 30 x 1.3 पर्खाल ६० x ५० x १.४ पर्खाल ८० x ४४ x ३ पर्खाल १०० x ६० x १.२ पर्खाल 150 x 100 x 1.8 पर्खाल
१५ x १० x ०.७ पर्खाल ४० x ३० x १.५ पर्खाल ६० x ५० x १.५ पर्खाल ८० x ५० x ०.८ पर्खाल १०० x ६० x १.४ पर्खाल 150 x 100 x 2 पर्खाल
१५ x १० x १ पर्खाल ४० x ३० x १.८५ पर्खाल ६० x ५० x २ पर्खाल 80 x 50 x 1 पर्खाल १०० x ६० x १.५ पर्खाल 150 x 100 x 2.5 पर्खाल
१५ x १५ x १ पर्खाल ४० x ३० x ३ पर्खाल ६० x ६० x ०.७५ पर्खाल ८० x ५० x १.४ पर्खाल १०० x ६० x २ पर्खाल 150 x 100 x 3 पर्खाल
१५ x १५ x १.५ पर्खाल 40 x 40 x 0.7 पर्खाल ६० x ६० x १ पर्खाल 80 x 50 x 2 पर्खाल १०० x ६० x ३ पर्खाल 150 x 100 x 5 पर्खाल
२० x १० x ०.८ पर्खाल 40 x 40 x 0.8 पर्खाल ६० x ६० x १.२ पर्खाल ८० x ५० x २.५ पर्खाल १०० x ७० x ३ पर्खाल १५० x १२० x २ पर्खाल
२० x १० x १ पर्खाल 40 x 40 x 0.9 पर्खाल ६० x ६० x १.३ पर्खाल 80 x 50 x 3 पर्खाल १०० x ८० x १.२ पर्खाल 150 x 120 x 3 पर्खाल
२० x १० x १.२ पर्खाल 40 x 40 x 1 पर्खाल ६० x ६० x १.४ पर्खाल ८० x ६० x ०.९ पर्खाल १०० x ८० x १.५ पर्खाल 150 x 150 x 2 पर्खाल
२० x १० x २ पर्खाल 40 x 40 x 1.2 पर्खाल ६० x ६० x २ पर्खाल ८० x ६० x १ पर्खाल १०० x ८० x २ पर्खाल 150 x 150 x 2.5 पर्खाल
२० x १५ x १ पर्खाल 40 x 40 x 1.4 पर्खाल ६० x ६० x २.५ पर्खाल ८० x ६० x १.१ पर्खाल 100 x 100 x 1.2 पर्खाल 150 x 150 x 2.7 पर्खाल
२० x २० x ०.८ पर्खाल 40 x 40 x 1.5 पर्खाल ६० x ६० x ३ पर्खाल ८० x ६० x १.२ पर्खाल 100 x 100 x 1.3 पर्खाल 150 x 150 x 3 पर्खाल
२० x २० x १ पर्खाल ४० x ४० x २ पर्खाल ६१ x २३ x ३ पर्खाल 80 x 60 x 2 पर्खाल 100 x 100 x 1.5 पर्खाल 150 x 150 x 5 पर्खाल
२० x २० x १.२ पर्खाल 40 x 40 x 3 पर्खाल ६१ x ३९ x ३ पर्खाल ८० x ८० x १.२ पर्खाल १०० x १०० x १.८ पर्खाल १६० x २० x १.५ पर्खाल
२० x २० x १.४ पर्खाल ४५ x ३५ x १ पर्खाल ६५ x २५ x १.८ पर्खाल ८० x ८० x १.४ पर्खाल 100 x 100 x 2 पर्खाल १६० x ४० x १.५ पर्खाल
२० x २० x २ पर्खाल ४५ x ४५ x १.५ पर्खाल ६५ x ६५ x १.४ पर्खाल ८० x ८० x १.५ पर्खाल 100 x 100 x 2.3 पर्खाल १६० x ४० x २ पर्खाल
२५ x १० x ०.८ पर्खाल ५० x १० x १ पर्खाल ६९ x ६९ x १.८५ पर्खाल ८० x ८० x १.६ पर्खाल 100 x 100 x 2.5 पर्खाल १६० x ५० x १.५ पर्खाल
२५ x १० x १ पर्खाल ५० x १० x १.६ पर्खाल 70 x 20 x 1 पर्खाल ८० x ८० x १.८ पर्खाल 100 x 100 x 3 पर्खाल १६० x ६० x १.५ पर्खाल
२५ x १५ x ०.८ पर्खाल ५० x १० x १.८ पर्खाल ७० x २० x १.४ पर्खाल ८० x ८० x २ पर्खाल 100 x 100 x 5 पर्खाल १६० x ८० x १.८ पर्खाल
२५ x १५ x १ पर्खाल ५० x १५ x १ पर्खाल 70 x 20 x 3 पर्खाल ८० x ८० x ३ पर्खाल 110 x 100 x 5 पर्खाल १६० x ८० x ३ पर्खाल
२५ x १५ x १.२ पर्खाल ५० x १५ x १.५ पर्खाल ७० x २५ x १.२ पर्खाल ८४ x ७२ x १ पर्खाल ११० x ११० x २ पर्खाल 160 x 100 x 2 पर्खाल
२५ x १५ x १.८ पर्खाल ५० x २० x ०.८ पर्खाल ७० x ३० x १ पर्खाल ८५ x २५ x २ पर्खाल ११० x ११० x ३ पर्खाल 160 x 100 x 3 पर्खाल
२५ x १८ x १.१ पर्खाल ५० x २० x १ पर्खाल ७० x ३० x १.२ पर्खाल ८५ x ८५ x २ पर्खाल 120 x 20 x 1 पर्खाल १६० x १२० x ३ पर्खाल
२५ x २० x ०.८ पर्खाल ५० x २० x १.२ पर्खाल 70 x 30 x 1.4 पर्खाल 90 x 20 x 1 पर्खाल 120 x 20 x 1.2 पर्खाल १६० x १६० x २.५ पर्खाल
२५ x २० x १ पर्खाल ५० x २० x १.४ पर्खाल ७० x ३० x ३ पर्खाल 90 x 20 x 2 पर्खाल 120 x 25 x 1.1 पर्खाल १८० x ३० x १.५ पर्खाल
२५ x २५ x ०.७ पर्खाल ५० x २० x १.५ पर्खाल ७० x ४० x ०.९ पर्खाल 90 x 23 x 1.2 पर्खाल 120 x 25 x 1.2 पर्खाल १८० x ३० x २.५ पर्खाल
२५ x २५ x ०.८ पर्खाल ५० x २० x १.८ पर्खाल ७० x ४० x १.३ पर्खाल 90 x 25 x 2 पर्खाल 120 x 25 x 1.4 पर्खाल १८० x ५० x १.८ पर्खाल
२५ x २५ x १ पर्खाल ५० x २० x २ पर्खाल ७० x ४० x १.५ पर्खाल ९० x ३० x ०.८ पर्खाल 120 x 25 x 2 पर्खाल 180 x 50 x 3 पर्खाल
२५ x २५ x १.२ पर्खाल ५० x २५ x ०.८ पर्खाल ७० x ४० x २ पर्खाल ९० x ३० x १.२ पर्खाल 120 x 30 x 1 पर्खाल १८० x ६० x १.८ पर्खाल
२५ x २५ x १.४ पर्खाल ५० x २५ x १ पर्खाल ७० x ५० x १ पर्खाल 90 x 30 x 2 पर्खाल १२० x ३० x १.२ पर्खाल १८० x ६० x ३ पर्खाल
25 x 25 x 2 पर्खाल ५० x २५ x १.२ पर्खाल ७० x ५० x १.५ पर्खाल ९० x ४० x २ पर्खाल 120 x 30 x 1.4 पर्खाल १८० x ८० x १.८ पर्खाल
25 x 25 x 3 पर्खाल ५० x २५ x १.५ पर्खाल ७० x ५० x २ पर्खाल ९० x ५० x १.२ पर्खाल 120 x 30 x 2 पर्खाल 180 x 80 x 3 पर्खाल
३० x १० x ०.८५ पर्खाल ५० x २५ x २ पर्खाल 70 x 50 x 3 पर्खाल ९० x ५० x २ पर्खाल १२० x ४० x १.२ पर्खाल १८० x ९० x १.८ पर्खाल
३० x १५ x ०.७ पर्खाल ५० x २५ x ३ पर्खाल 70 x 70 x 2 पर्खाल ९० x ६० x २ पर्खाल १२० x ४० x १.४ पर्खाल १८० x ९० x ३ पर्खाल
३० x १५ x ०.९ पर्खाल ५० x ३० x ०.७ पर्खाल ७० x ७० x २.८ पर्खाल 90 x 70 x 1.2 पर्खाल १२० x ४० x १.८ पर्खाल 180 x 100 x 2 पर्खाल
३० x १५ x १ पर्खाल ५० x ३० x ०.८ पर्खाल ७४ x ५४ x ३ पर्खाल ९० x ९० x १.५ पर्खाल १२० x ४० x २ पर्खाल 180 x 100 x 3 पर्खाल
३० x १५ x १.२ पर्खाल ५० x ३० x १ पर्खाल ७४ x ७१ x ३ पर्खाल ९० x ९० x १.८ पर्खाल १२० x ४४ x १.८ पर्खाल १८० x १२० x २ पर्खाल
३० x १५ x १.४ पर्खाल ५० x ३० x १.२ पर्खाल ७४ x ५४ x ३ पर्खाल ९० x ९० x २.५ पर्खाल १२० x ५० x १.२ पर्खाल १८० x १२० x ३ पर्खाल
३० x १५ x २ पर्खाल ५० x ३० x १.५ पर्खाल ७५ x २० x १.०५ पर्खाल ९३ x ९३ x १.८५ पर्खाल 120 x 50 x 1.4 पर्खाल 180 x 150 x 2.5 पर्खाल
३० x २० x ०.७ पर्खाल ५० x ३० x १.८ पर्खाल ७५ x २५ x १.२ पर्खाल ९३ x ९३ x २ पर्खाल 120 x 50 x 2 पर्खाल १८० x १८० x ३ पर्खाल
३० x २० x ०.८ पर्खाल ५० x ३० x १.९ पर्खाल ७५ x २५ x १.५ पर्खाल ९६ x २३ x ०.८ पर्खाल 120 x 60 x 1 पर्खाल १९५ x ९५ x २ पर्खाल
३० x २० x १ पर्खाल ५० x ३० x २ पर्खाल ७५ x २५ x २ पर्खाल १०० x १० x ०.९५ पर्खाल १२० x ६० x १.१ पर्खाल २०० x २० x २ पर्खाल
३० x २० x १.२ पर्खाल ५० x ३० x २.५ पर्खाल ७५ x ५० x १.२ पर्खाल १०० x २० x १ पर्खाल १२० x ६० x १.२ पर्खाल २०० x ३० x १.८ पर्खाल
30 x 20 x 1.4 पर्खाल ५० x ३० x ३ पर्खाल ७५ x ५० x १.४ पर्खाल १०० x २० x १.२ पर्खाल १२० x ६० x १.८ पर्खाल २०० x ३० x २ पर्खाल
30 x 20 x 1.5 पर्खाल ५० x ४० x ०.८ पर्खाल ७५ x ५० x १.८ पर्खाल १०० x २० x १.५ पर्खाल १२० x ६० x १.९ पर्खाल २०० x ३० x २.५ पर्खाल
३० x २० x १.८ पर्खाल ५० x ४० x १ पर्खाल ७५ x ५० x २ पर्खाल १०० x २० x १.८ पर्खाल 120 x 60 x 2 पर्खाल 200 x 30 x 3 पर्खाल
३० x २० x २ पर्खाल ५० x ४० x १.२ पर्खाल ७६ x २५ x १.२ पर्खाल १०० x २० x २ पर्खाल 120 x 60 x 3 पर्खाल २०० x ४० x २ पर्खाल
३० x २५ x १ पर्खाल ५० x ४० x १.४ पर्खाल ७६ x २५ x १.४ पर्खाल १०० x २५ x ०.८ पर्खाल 120 x 60 x 5 पर्खाल २०० x ५० x १.८ पर्खाल
३० x २५ x १.४ पर्खाल ५० x ४० x २ पर्खाल ७६ x २५ x १.५ पर्खाल १०० x २५ x १ पर्खाल 120 x 70 x 2.5 पर्खाल २०० x ५० x २ पर्खाल
३० x २५ x ३ पर्खाल ५० x ५० x ०.७ पर्खाल ७६ x २५ x २ पर्खाल १०० x २५ x १.२ पर्खाल 120 x 80 x 2 पर्खाल २०० x ५० x २.५ पर्खाल
३० x ३० x ०.८ पर्खाल ५० x ५० x ०.८ पर्खाल ७६ x ४४ x ०.७५ पर्खाल 100 x 25 x 1.5 पर्खाल 120 x 80 x 3 पर्खाल २०० x ५० x ३ पर्खाल
३० x ३० x १ पर्खाल ५० x ५० x ०.९ पर्खाल ७६ x ४४ x ०.८ पर्खाल १०० x २५ x १.८ पर्खाल 120 x 100 x 1.8 पर्खाल २०० x ५० x ३.९ पर्खाल
३० x ३० x १.२ पर्खाल ५० x ५० x १ पर्खाल ७६ x ४४ x १ पर्खाल 100 x 25 x 2 पर्खाल 120 x 100 x 3 पर्खाल २०० x ६० x २ पर्खाल
३० x ३० x १.५ पर्खाल ५० x ५० x १.२ पर्खाल ७६ x ४४ x १.२ पर्खाल १०० x ३० x ०.८ पर्खाल १२० x १२० x २ पर्खाल 200 x 80 x 1.9 पर्खाल
३० x ३० x १.८ पर्खाल ५० x ५० x १.४ पर्खाल ७६ x ४४ x २ पर्खाल १०० x ३० x १ पर्खाल १२० x १२० x ३ पर्खाल 200 x 80 x 2 पर्खाल
३० x ३० x २ पर्खाल ५० x ५० x १.५ पर्खाल ७६ x ४४ x ३ पर्खाल १०० x ३० x १.२ पर्खाल 140 x 25 x 1.2 पर्खाल २०० x ८० x २.८ पर्खाल
३० x ३० x ३ पर्खाल ५० x ५० x १.८ पर्खाल ७६ x ७६ x १ पर्खाल १०० x ३० x १.४ पर्खाल 140 x 40 x 1.5 पर्खाल 200 x 80 x 3 पर्खाल
३४.५ x २३.५ x १ पर्खाल ५० x ५० x १.९ पर्खाल ७६ x ७६ x १.४ पर्खाल १०० x ३० x १.५ पर्खाल 140 x 40 x 2.5 पर्खाल 200 x 100 x 2 पर्खाल
३५ x १० x १ पर्खाल ५० x ५० x २ पर्खाल ७६ x ७६ x २ पर्खाल १०० x ३० x १.८ पर्खाल 140 x 50 x 1.5 पर्खाल 200 x 100 x 2.5 पर्खाल
३५ x १५ x १.४ पर्खाल ५० x ५० x २.५ पर्खाल 80 x 20 x 1 पर्खाल १०० x ३० x २ पर्खाल 140 x 50 x 2.5 पर्खाल 200 x 100 x 3 पर्खाल
३५ x ३५ x १ पर्खाल ५० x ५० x ३ पर्खाल 80 x 20 x 1.5 पर्खाल १०० x ३० x २.५ पर्खाल 140 x 60 x 1.5 पर्खाल 200 x 100 x 4 पर्खाल
३५ x ३५ x १.५ पर्खाल ५० x ५० x ४ पर्खाल 80 x 20 x 2 पर्खाल १०० x ३८ x २ पर्खाल 140 x 60 x 2.5 पर्खाल 200 x 100 x 5 पर्खाल
३५ x ३५ x २ पर्खाल ५५ x ५५ x २.५ पर्खाल ८० x २५ x ०.८ पर्खाल १०० x ४० x ०.८ पर्खाल 140 x 70 x 1.5 पर्खाल २०० x १२० x २.५ पर्खाल
३५ x ३५ x ३ पर्खाल ६० x १५ x १ पर्खाल 80 x 25 x 1 पर्खाल १०० x ४० x १ पर्खाल 140 x 70 x 2.5 पर्खाल २०० x १२० x ३ पर्खाल
३८ x २५ x ०.८ पर्खाल ६० x २० x ०.८५ पर्खाल 80 x 25 x 1.2 पर्खाल १०० x ४० x १.२ पर्खाल १४० x ७२ x १.६ पर्खाल 200 x 150 x 2.5 पर्खाल
३८ x २५ x १ पर्खाल ६० x २० x ०.९ पर्खाल ८० x २५ x १.४ पर्खाल १०० x ४० x १.५ पर्खाल 140 x 80 x 1.8 पर्खाल 200 x 150 x 3 पर्खाल
३८ x २५ x १.५ पर्खाल ६० x २० x १ पर्खाल 80 x 25 x 2 पर्खाल १०० x ४० x १.८ पर्खाल 140 x 80 x 3 पर्खाल 200 x 200 x 2.3 पर्खाल
३८ x २५ x २ पर्खाल ६० x २० x १.१ पर्खाल ८० x ३० x ०.८ पर्खाल १०० x ४० x १.९ पर्खाल 140 x 100 x 1.8 पर्खाल 200 x 200 x 2.5 पर्खाल
३८ x ३८ x १ पर्खाल ६० x २० x १.२ पर्खाल ८० x ३० x १ पर्खाल १०० x ४० x २ पर्खाल 140 x 100 x 3 पर्खाल 200 x 200 x 3 पर्खाल
३८ x ३८ x १.५ पर्खाल ६० x २० x १.४ पर्खाल ८० x ३० x १.२ पर्खाल १०० x ४४ x १ पर्खाल 140 x 140 x 2 पर्खाल २५० x ३० x २.४ पर्खाल
४० x १० x १ पर्खाल ६० x २० x १.५ पर्खाल 80 x 30 x 1.3 पर्खाल १०० x ४४ x १.२ पर्खाल 140 x 140 x 3 पर्खाल २५० x ३० x ३ पर्खाल
40 x 10 x 1.2 पर्खाल ६० x २० x १.८ पर्खाल 80 x 30 x 1.5 पर्खाल १०० x ४४ x १.४ पर्खाल 145 x 25 x 2 पर्खाल २५० x ५० x २.३ पर्खाल
40 x 10 x 1.8 पर्खाल ६० x २५ x १ पर्खाल 80 x 30 x 2 पर्खाल १०० x ४४ x १.५ पर्खाल 150 x 30 x 1.5 पर्खाल २५० x ५० x ३ पर्खाल
४० x १५ x १ पर्खाल ६० x २५ x १.१ पर्खाल ८० x ३० x २.२ पर्खाल १०० x ४४ x २ पर्खाल १५० x ३० x २.५ पर्खाल 250 x 100 x 2.5 पर्खाल
40 x 15 x 1.5 पर्खाल ६० x २५ x १.८ पर्खाल ८० x ३५ x १.५ पर्खाल १०० x ४५ x १ पर्खाल १५० x ४० x १.५ पर्खाल 250 x 100 x 3 पर्खाल
४० x २० x ०.७ पर्खाल ६० x ३० x ०.८ पर्खाल ८० x ४० x ०.७ पर्खाल १०० x ५० x ०.८ पर्खाल १५० x ४० x २.५ पर्खाल 250 x 100 x 3.2 पर्खाल
४० x २० x १ पर्खाल ६० x ३० x १ पर्खाल ८० x ४० x ०.८ पर्खाल १०० x ५० x ०.८५ पर्खाल १५० x ५० x १.५ पर्खाल २५० x १५० x ३.५ पर्खाल
४० x २० x १.२ पर्खाल ६० x ३० x १.२ पर्खाल ८० x ४० x ०.९ पर्खाल १०० x ५० x ०.९ पर्खाल १५० x ५० x १.७ पर्खाल 250 x 200 x 3 पर्खाल
४० x २० x १.५ पर्खाल ६० x ३० x १.५ पर्खाल ८० x ४० x १ पर्खाल १०० x ५० x ०.९५ पर्खाल 150 x 50 x 2 पर्खाल २५० x २५० x ४ पर्खाल
४० x २० x २ पर्खाल ६० x ३० x २ पर्खाल ८० x ४० x १.२ पर्खाल १०० x ५० x १ पर्खाल १५० x ५० x २.५ पर्खाल 260 x 20 x 2.3 पर्खाल
४० x २० x ३ पर्खाल ६० x ३० x २.५ पर्खाल ८० x ४० x १.४ पर्खाल १०० x ५० x १.१ पर्खाल 150 x 50 x 3 पर्खाल ३०० x ५० x ३ पर्खाल
40 x 20 x 5 पर्खाल ६० x ३५ x १.२ पर्खाल ८० x ४० x १.५ पर्खाल १०० x ५० x १.२ पर्खाल 150 x 60 x 1.5 पर्खाल 300 x 100 x 3 पर्खाल
४० x २५ x १ पर्खाल ६० x ४० x ०.९ पर्खाल ८० x ४० x १.८ पर्खाल १०० x ५० x १.४ पर्खाल १५० x ६० x २.५ पर्खाल ३०० x १०० x ३.६ पर्खाल
४० x २५ x १.२ पर्खाल ६० x ४० x १.२ पर्खाल ८० x ४० x २ पर्खाल १०० x ५० x १.५ पर्खाल 150 x 60 x 4 पर्खाल ३०० x १५० x ३.६ पर्खाल
४० x २५ x १.४ पर्खाल ६० x ४० x १.४ पर्खाल 80 x 40 x 3 पर्खाल १०० x ५० x १.८ पर्खाल 150 x 75 x 1.82 पर्खाल 300 x 200 x 4 पर्खाल
40 x 25 x 1.5 पर्खाल ६० x ४० x २ पर्खाल ८० x ४४ x ०.८ पर्खाल १०० x ५० x २ पर्खाल 150 x 75 x 2 पर्खाल ३०० x ३०० x ४.६ पर्खाल
40 x 30 x 0.9 पर्खाल ६० x ४० x ३ पर्खाल ८० x ४४ x १ पर्खाल १०० x ५० x २.३ पर्खाल 150 x 80 x 1.5 पर्खाल ४०० x १०० x ४.५ पर्खाल
४० x ३० x १ पर्खाल ६० x ४५ x १.२ पर्खाल ८० x ४४ x १.२ पर्खाल १०० x ५० x ३ पर्खाल 150 x 80 x 1.8 पर्खाल 400 x 200 x 5.75 पर्खाल
40 x 30 x 1.1 पर्खाल ६० x ४५ x १.८ पर्खाल ८० x ४४ x १.४ पर्खाल 100 x 50 x 5 पर्खाल 150 x 80 x 2 पर्खाल 500 x 100 x 6 पर्खाल
४० x ३० x १.२ पर्खाल ६० x ५० x १ पर्खाल ८० x ४४ x २ पर्खाल १०० x ६० x १ पर्खाल 150 x 80 x 3 पर्खाल 500 x 200 x 5 पर्खाल