एल्युमिनियम कोण आकारहरू

 स्टकमा एल्युमिनियम कोण एक्सट्रुजनको मृत्यु


 

हामीले पहिले नै विकसित गरेका एल्युमिनियम कोण आकारहरू सूचीबद्ध गर्दछौं।तपाइँ तपाइँको आवश्यकता अनुसार तलको तालिकाबाट चयन गर्न सक्नुहुन्छ।यदि तपाइँ अनुकूलन आकार चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाइँलाई पनि मद्दत गर्न सक्छौं।

एल्युमिनियम कोण बराबर खुट्टा एल्युमिनियम कोण बराबर खुट्टा
खुट्टा ए खुट्टा बि मोटाई खुट्टा ए खुट्टा बि मोटाई
१२.७ १२.७ ३.२ 20 10 ०.७
20 20 2 22 13 5
20 20 २.५ 25 10 2
20 20 3 25 15 3
20 20 4 25 20 2
२०.२ २०.२ २.२ 25 20 3
25 25 2 25 20 4
25 25 3 28 25 २.८
25 25 5 30 15 2
२५.४ २५.४ ३.१७५ 30 17 2
30 30 2 30 20 2
30 30 3 30 20 3
30 30 4 30 20 4
30 30 5 30 20 5
30 30 10 32 25 4
31 31 ११.५ 37 11 3
35 35 6 38 26 3
35 35 ९.५ 40 18 5
38 38 2 40 19 6
38 38 9 40 २२.५ 5
40 40 2 40 25 5
40 40 3 40 33 4
40 40 4 40 36 5
40 40 ४.९ 45 30 2
40 40 5 45 30 २.३५
40 40 8 45 42 १३.५
40 40 10 47 २८.५ 6
50 50 4 50 30 3
50 50 5 50 30 5
50 50 10 50 32 4
50 50 13 52 35 8
५०.५ ५०.५ ४.६ 55 50 15
55 55 5 60 40 5
55 55 10 63 50 १२.५
60 60 5 65 30 8
60 60 6 65 55 10
60 60 10 67 57 12
60 60 15 70 50 10
61 61 ८.२ 75 50 8
63 63 15 80 45 ४.५
70 70 4 80 50 6
70 70 5 91 38 18
70 70 7 १०० 43 14
70 70 11 १०० 75 8
76 76 १२.७ १०० 80 ३.५
80 80 6 १०० 80 8
80 80 8 १०५ 30 6
80 80 ९.८ १०५ 50 10
80 80 10 ११५ 75 8
80 80 15 १२० ११० 10
90 90 5 १२५ 80 14
१०० १०० 6 १५० १०० 10
१०० १०० 8 १७१ 27 13
१०० १०० 10 १८५ 35 10
१०० १०० 20 २०० 60 6
१२० १२० 12      
१२३ १२३ 23      
१५० १५० 16