एल्युमिनियम आयत बार

छोटो विवरण:

एल्युमिनियम फ्ल्याट बार, एल्युमिनियम आयत प्रोफाइल, एल्युमिनियम फ्लैट प्रोफाइल


उत्पादन विवरण

उत्पादन ट्यागहरू

स्टकमा एल्युमिनियम आयत बार एक्सट्रुजनको मृत्यु

क्लिक गर्नुहोस्एल्युमिनियम आयत बार आकारहरूको सूचीपूर्ण एल्युमिनियम आयत पट्टी आकार सूचीको लागि।

तल हामी स्टकमा सामान्यतया प्रयोग हुने साइजहरूको सानो अंश मात्र सूचीबद्ध गर्छौं।यदि तपाईंलाई बाहिर अन्य विशिष्टताहरू चाहिन्छएल्युमिनियम आयत बार आकारहरूको सूची, हामीलाई मद्दत गरौं।हामी बाहिरी व्यास 3 mm बाट 300 mm र मोटाई 0.3 mm बाट 50 mm प्रदान गर्न सक्छौं।

 

ui
एल्युमिनियम आयत पट्टी आकार सूची - अवस्थित मर्दछ
2 (T) x 30 (A) ७ (T) x 45 (A) 10 (T) x 215 (A) १५ (T) x ६५ (A) 20 (T) x 65 (A) २५.४ (T) x २५.४ (A) ३६ (T) x ६० (A) ५० (T) x 300 (A)
2.5 (T) x 91 (A) ७.५ (T) x ११५ (A) 10 (T) x 240 (A) १५ (T) x ७५ (A) 20 (T) x 75 (A) २५.५ (T) x ३०१ (A) ३७ (T) x ३७ (A) ५१.५ (T) x ७६.५ (A)
३ (T) x १५ (A) ७.७८ (T) x ७.७८ (A) 10 (T) x 250 (A) 15 (T) x 80 (A) 20 (T) x 80 (A) 25.6 (T) x 134 (A) ३७ (T) x ६७ (A) ५५ (T) x ५५ (A)
३ (T) x २० (A) ८ (T) x 8 (A) 10 (T) x 300 (A) १५ (T) x ८५ (A) 20 (T) x 90 (A) 26 (T) x 38 (A) ३८ (T) x ३८ (A) ५५ (T) x ६० (A)
३ (T) x २५ (A) ८ (T) x 10 (A) 10 (T) x 350 (A) १५ (T) x ९० (A) 20 (T) x 100 (A) २६ (T) x ५२ (A) ३८.५ (T) x ३८.५ (A) ५५ (T) x ६६.१ (A)
3 (T) x 40 (A) 8 (T) x 17 (A) 11 (T) x 12 (A) 15 (T) x 120 (A) 20 (T) x 130 (A) 26 (T) x 203 (A) 39 (T) x 130 (A) ५५ (T) x ११० (A)
४ (T) x २० (A) ८ (T) x 40 (A) १२ (T) x ३५ (A) 15 (T) x 250 (A) 20 (T) x 267 (A) २८ (T) x २८ (A) 40 (T) x 65 (A) ५५ (T) x ३५० (A)
४ (T) x ३० (A) ८ (T) x ५५ (A) १२ (T) x ५० (A) 15 (T) x 400 (A) 20.5 (T) x 301 (A) २८ (T) x 42 (A) 40 (T) x 90 (A) ६० (T) x ८० (A)
४ (T) x ५० (A) ८ (T) x ६५ (A) १२ (T) x ६० (A) 16 (T) x 16 (A) 21 (T) x 49 (A) २८ (T) x ८५ (A) 40 (T) x 105 (A) ६० (T) x 120 (A)
4.8 (T) x 25.4 (A) ८ (T) x ८० (A) 12 (T) x 70 (A) 16 (T) x 38 (A) 22 (T) x 22 (A) २९ (T) x १७१ (A) 40 (T) x 150 (A) ६० (T) x 180 (A)
५ (T) x 5 (A) ८ (T) x 100 (A) १२ (T) x ७८ (A) १६ (T) x ५० (A) 22 (T) x 29 (A) ३० (T) x ३५ (A) 40 (T) x 180 (A) ६० (T) x 250 (A)
५ (T) x २० (A) 8 (T) x 120 (A) १२ (T) x ८५ (A) १६ (T) x ५५ (A) 22 (T) x 36 (A) ३० (T) x ४५ (A) 40 (T) x 240 (A) 62 (T) x 62 (A)
५ (T) x २५ (A) ८ (T) x 130 (A) १२ (T) x ८६.४ (A) १६ (T) x ६० (A) 22 (T) x 38 (A) ३० (T) x ५० (A) 40 (T) x 250 (A) ६२ (T) x ७९ (A)
५ (T) x ३० (A) 8 (T) x 135 (A) १२ (T) x ९५ (A) 16 (T) x 65 (A) 22 (T) x 40 (A) ३० (T) x ५५ (A) 40 (T) x 300 (A) 64 (T) x 150 (A)
५ (T) x 40 (A) ८ (T) x 150 (A) 12 (T) x 100 (A) १६ (T) x ७५ (A) 22 (T) x 50 (A) ३० (T) x ६५ (A) 40 (T) x 400 (A) ६५ (T) x ८० (A)
५ (T) x ६० (A) ८.५ (T) x ५२ (A) 12 (T) x 110 (A) १६ (T) x ८५ (A) 22 (T) x 55 (A) ३० (T) x ७५ (A) ४२ (T) x ४८ (A) 65 (T) x 180 (A)
५ (T) x ७० (A) ८.८ (T) x ३७.८ (A) 12 (T) x 130 (A) 16 (T) x 90 (A) 22 (T) x 60 (A) ३० (T) x ८० (A) ४२ (T) x ९२ (A) 68 (T) x 110 (A)
५ (T) x 103 (A) ९ (T) x 9 (A) 12 (T) x 150 (A) १६ (T) x 100 (A) 22 (T) x 61 (A) ३० (T) x ८५ (A) 42 (T) x 196 (A) ७० (T) x ७० (A)
५ (T) x १५९.२ (A) 9 (T) x 27 (A) 12 (T) x 166.5 (A) 16 (T) x 133 (A) 22 (T) x 66 (A) ३० (T) x 100 (A) ४३ (T) x 100 (A) ७० (T) x 180 (A)
5.3 (T) x 160 (A) ९ (T) x ५० (A) 12 (T) x 207 (A) 16 (T) x 200 (A) 22 (T) x 95 (A) 30 (T) x 120 (A) ४३ (T) x 160 (A) 70.5 (T) x 250 (A)
५.५ (T) x ३० (A) ९ (T) x १२९ (A) 12 (T) x 250 (A) 16 (T) x 242 (A) 22 (T) x 110 (A) ३० (T) x 130 (A) ४४ (T) x ७३ (A) 73 (T) x 100 (A)
५.६ (T) x ७० (A) ९ (T) x १५५ (A) 12 (T) x 300 (A) 16 (T) x 300 (A) 22 (T) x 130 (A) ३० (T) x 140 (A) ४४ (T) x ८२ (A) 73 (T) x 116 (A)
6 (T) x 10 (A) 9.2 (T) x 142 (A) 12 (T) x 400 (A) 16 (T) x 400 (A) 22.3 (T) x 38 (A) 30 (T) x 160 (A) ४५ (T) x ५० (A) ७५ (T) x 95 (A)
6 (T) x 14 (A) ९.५ (T) x ४१.४ (A) 12.7 (T) x 35 (A) 17 (T) x 25 (A) 23.5 (T) x 133.5 (A) 30 (T) x 185 (A) ४५ (T) x ६० (A) ७५ (T) x 200 (A)
6 (T) x 20 (A) १० (T) x 10 (A) 12.7 (T) x 55 (A) 17.5 (T) x 27 (A) 24 (T) x 32 (A) ३० (T) x 250 (A) ४५ (T) x ७४ (A) ८० (T) x 100 (A)
६ (T) x ३५ (A) 10 (T) x 20 (A) 13 (T) x 18 (A) 18 (T) x 30 (A) २५ (T) x ३९ (A) 31.24 (T) x 203 (A) ४५ (T) x 100 (A) ८० (T) x 180 (A)
६ (T) x ४५ (A) १० (T) x ३० (A) 13 (T) x 150 (A) 18 (T) x 53 (A) 25 (T) x 42 (A) ३२ (T) x ३२ (A) ४५ (T) x 150 (A) ८० (T) x 250 (A)
६ (T) x ६० (A) 10 (T) x 36 (A) 14 (T) x 14 (A) 18 (T) x 100 (A) २५ (T) x ५० (A) 32 (T) x 102 (A) ४५ (T) x 170 (A) ८५ (T) x 200 (A)
6 (T) x 72 (A) 10 (T) x 42 (A) 14 (T) x 63 (A) 18 (T) x 120 (A) २५ (T) x ६० (A) 35 (T) x 35 (A) ४५ (T) x 200 (A) 90 (T) x 110 (A)
6 (T) x 90 (A) १० (T) x ५० (A) 14 (T) x 123 (A) 18 (T) x 225 (A) 25 (T) x 70 (A) 35 (T) x 45 (A) ४५ (T) x 250 (A) 90 (T) x 180 (A)
6 (T) x 120 (A) 10 (T) x 65 (A) 14 (T) x 225 (A) 18 (T) x 350 (A) २५ (T) x ९० (A) 35 (T) x 65 (A) ४८ (T) x 130 (A) 95 (T) x 180 (A)
6 (T) x 170 (A) १० (T) x ७५ (A) 14 (T) x 350 (A) 18.5 (T) x 144 (A) 25 (T) x 120 (A) 35 (T) x 80 (A) ५० (T) x ५५ (A) 100 (T) x 100 (A)
6.35 (T) x 30.8 (A) 10 (T) x 90 (A) 15 (T) x 20 (A) १९ (T) x ३२ (A) 25 (T) x 150 (A) 35 (T) x 100 (A) ५० (T) x ७० (A) 105 (T) x 105 (A)
६.५ (T) x ७७ (A) १० (T) x 102 (A) 15 (T) x 24 (A) 19.5 (T) x 19.5 (A) 25 (T) x 175 (A) 35 (T) x 120 (A) ५० (T) x ८० (A) 110 (T) x 200 (A)
6.5 (T) x 130 (A) 10 (T) x 120 (A) १५ (T) x २८ (A) 20 (T) x 25 (A) 25 (T) x 188 (A) 35 (T) x 125 (A) ५० (T) x 110 (A) 115 (T) x 115 (A)
६.९ (T) x ३४ (A) १० (T) x 130 (A) १५ (T) x ३० (A) 20 (T) x 30 (A) 25 (T) x 192 (A) 35 (T) x 150 (A) ५० (T) x 120 (A) 115 (T) x 160 (A)
७ (T) x ३७ (A) 10 (T) x 200 (A) १५ (T) x ६० (A) 20 (T) x 60 (A) २५ (T) x 400 (A) 35 (T) x 400 (A) ५० (T) x 250 (A) 150 (T) x 150 (A)

उत्पादन विवरण

उत्पादनको नाम एल्युमिनियम आयत प्रोफाइल/बार/रोड
सामग्रीको प्रकार एल्युमिनियम
मिश्र धातु ग्रेड 1000 शृङ्खला: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435, आदि
2000 श्रृंखला: 2011, 2014, 2017, 2024, आदि
3000 शृङ्खला: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030, आदि
5000 शृङ्खला: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083, आदि
6000 शृङ्खला: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082, आदि
7000 शृङ्खला: 7003, 7005, 7050, 7075, आदि
रिस T3-T8
मानक ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T आदि
साइज न्यूनतम पर्खाल मोटाई: 0.7 मिमी, अधिकतम चौडाई: 600 मिमी
आकार गोलाकार/वर्ग/आयताकार/अनुकूल आकार
सतह मिल फिनिश, एनोडाइज्ड, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पाउडर कोटिंग, काठको दाना, बालुवा ब्लास्टिङ वा कस्टम
रङ उज्यालो चाँदी, कालो, शैम्पेन, सुन, गुलाब सुन, कांस्य, निलो, खैरो वा कस्टम
आवेदन 1. प्रकाश, सौर प्यानल।
2. आर्किटेक्चरल ट्रिम, छत, क्याबिनेट आदि।
3. सुटकेस, लिफ्ट, नेमप्लेट, फोटो फ्रेम आदि।
4. अटोमोबाइल सजावट
5. फर्निचर अवयवहरू
6. घरेलु उपकरणहरू: फ्रिज, माइक्रो-वेभ ओभन, स्टेरियो उपकरण।
7. एयरोस्पेस र उड्डयन।
8, एथलेटिक फ्रेम, र्याक आदि।

 

 

निर्माण सेवा

detail-(6)

फिनिसिङ

detail (4)
detail (5)

Jiangyin शहर धातु उत्पादन कं, लिमिटेड मानक र को एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्न सक्छअनुकूलन/विशेष आकारहरू.


  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्

    उत्पादन कोटिहरु